Algemene voorwaarden

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN VAN DE FIRMA DE VENNOOTSCHAP / TYPHOON NV / GEDAR BV (samen of individueel “de Vennootschap” genoemd).


Alle overeenkomsten worden geregeerd door de hiernavolgende voorwaarden dit zelfs voor het geval dat deze modaliteiten zouden verschillen van deze van de medecontractant. Afwijkingen van deze contractvoorwaarden kunnen slechts geldig worden ingeroepen na uitdrukkelijke en schriftelijke toe-stemming van onzentwege.
Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van voornoemde clausules of onderdelen der clausules laat de andere gedeelten volkomen onaangeroerd.

1 – PRIJSSTELLING

a) De prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn één week geldig. Bij aanvaarding op latere datum zijn onze prijzen voor herziening vatbaar.
Al onze prijzen zijn “af fabriek”, zonder BTW en taksen, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
b) Wij zijn steeds gerechtigd prijsverhogingen, ontstaan tussen het moment van de verkoop-bevestiging en de levering ingevolge overheidsmaatregelen, valutaschommelingen op onze aankopen of prijs-verhogingen vanwege onze leveranciers, door te rekenen.

2 – LEVERINGSVOORWAARDEN

a) De goederen worden beschouwd als geleverd vanaf het vertrek uit ons magazijn. Het vervoer gebeurt op risico en op kosten van de medecontractant.
Tenzij anders vermeld, moeten de in de offerte opgegeven technische gegevens en bijkomende documentatie als benaderend worden beschouwd en zijn ze voor wijziging bij uitvoering vatbaar.
b) De in de bijzondere voorwaarden van het contract of bestelbon voorziene leveringstermijnen zijn indicatief van aard. Laattijdigheid bij de levering kan geen aanleiding geven tot annulatie van de bestelling noch tot schadevergoeding of straftoepassing, tenzij na ingebrekestelling en het verloop van een daaropvolgende gestelde termijn. Wijzigingen in de bestelling betekenen dat de vooropgestelde leveringstermijn automatisch vervalt. In elk geval neemt de leveringstermijn een aanvang op de dag van de ontvangst van het voorschot en vanaf het ogenblik dat de medecontractant alle dienstige documenten heeft afgegeven en dat alle technische voorwaarden definitief gekend en goedgekeurd zijn.

3 – BESTELLING

Door te bestellen aanvaardt de medecontractant onze contractvoorwaarden. Niet ondertekenen of par-aferen van deze voorwaarden kan niet als reden worden aangehaald, om na de bestelling onze contractvoorwaarden te verwerpen of te betwisten. Van alle partijen die met ons een overeenkomst aangaan, aanvaarden wij geen bestelvoorwaarden op bestelbons of andere geschriften die tegenstrijdig zijn met onze contractvoorwaarden.
Ieder contract dat niet binnen de 8 dagen na bestelling wordt geannuleerd omvat de stilzwijgende aanvaarding van onze contractvoorwaarden. In geval dat de contractueel overeengekomen leverings-termijn éénzijdig door de medecontractant wordt verlengd, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de andere contractuele voorwaarden eveneens te herzien.

4 – BETALING

a) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gelden volgende betalingsvoorwaarden.
b) Als betaling geldt de ontvangst van de bedragen op de maatschappelijke zetel, hetzij in onze kantoren tegen kwijting, hetzij door creditering op onze Belgische bankrekening. De schuld is aldus draagbaar ten onzen maatschappelijke zetel. De betaling is slechts bevrijdend nadat zij op onze rekening werd uitgevoerd.
c) Los geleverde goederen en diensten zijn betaalbaar binnen 30 dagen te rekenen na levering voor installaties en maatwerk gelden volgende betalingsvoorwaarden :
35 % bij bestelling als bevestiging en voorschot
35 % bij de levering der goederen en vóór aanvang van de montage
25 % bij het einde van de montagewerken
5 % op 30 dagen na inbedrijfname met een maximum van 3 maanden na plaatsing telkenmale wordt een factuur toegezonden, betaalbaar als in vorige alinea
d) Vertraging in de betaling brengt automatisch opschorting van de leveringstermijn met zich mee.
e) In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.490 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt als dekking voor administratieve kosten.
f) In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen van 1% per maand, en dit vanaf de hogervermelde verval- datum.
g) Iedere vertraging in de betaling van facturen op hun vervaldag kan aanleiding geven tot een onder-breking zonder schadeloosstelling of tot de annulering van het saldo van de lopende of nog uit te voeren bestellingen.
h) In geval van uitstel van betaling, van gerechtelijk akkoord, van gerechtelijke reorganisatie (WCO), van gerechtelijke vereffening, of van faillissement van de medecontractant, zal de levering van de lopende contracten noch door de medecontractant, noch door zijn rechthebbenden kunnen worden geëist. In deze gevallen worden ook alle openstaande schulden van de medecontractantonmiddellijk opvraagbaar.

5 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen en het materieel blijven onze volle eigendom tot op de datum van volledige betaling van de prijs, zelfs indien zij onroerend geworden zijn door bestemming en onder verzaking aan het recht op natrekking. De medecontractant mag er dus op geen enkele manier over beschikken. Hij verbindt zich ertoe het materiaal te onderhouden als een goede huisvader en het ter beschikking te houden van de Vennootschap. In geval van inbeslagname verbindt hij er zich toe kennis te geven van het contract waarin deze clausule is opgenomen en onmiddellijk de Vennootschap te verwittigen. De risico’s met betrekking tot de producten geleverd overeenkomstig art. 2 worden overgebracht op de medecontractant op het ogenblik van de levering. De medecontractant is verplicht de goederen te verzekeren. De Vennootschap kan het bewijs van deze verzekering en van de betaling van de premie eisen zolang de prijs niet volledig werd betaald.

6 – OVERMACHT

In geval van “vreemde oorzaak” (art. 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten of éénzijdig te annuleren na de medecontractant hiervan te hebben verwittigd.
Wij kunnen uit hoofde hiervan dan ook niet tot schadevergoeding gehouden zijn tenzij de klant bewijst dat het feit in kwestie geen vreemde oorzaak uitmaakt. Worden onder meer, doch niet uitsluitend, conventioneel als “vreemde oorzaak” beschouwd : oorlog, staking of lock-out, zware ongevallen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of energie, weersomstandigheden, natuur- en andere rampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de door ons aangegane verbintenissen, en zulks zowel bij ons als bij onze toeleveranciers.

7 –

De levering en de montagewerken vallen alleen onder onze aansprakelijkheid voor wat het door ons geleverd materiaal betreft. Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade berokkend aan personeel of materiaal van de mede-contractant valt uitsluitend onder aansprakelijkheid van deze laatste. Ons montagepersoneel werkt onder de aansprakelijkheid van de medecontractant. Alle tijdverlies aan ons personeel door de medecontractant of zijn personeel veroorzaakt of welke hinder ook voor het in de kortst mogelijke tijd uitvoeren van onze montagewerken, wordt ten laste van de medecontractant gebracht.

8 – KLACHTEN / GEBREKEN

a) Elk zichtbaar gebrek of elke niet conformiteit betreffende onze leveringen of facturering dient binnen de acht dagen na levering schriftelijk en aangetekend aan ons te worden meegedeeld. Elke zichtbare of merkbare klacht betreffende de werking van onze installaties dient binnen de acht dagen na de eerste ingebruikname schriftelijk en aangetekend aan ons te worden meegedeeld.
b) Elke vordering wegens verborgen gebreken in het geleverde of in dienst gestelde materiaal moet op straffe van verval binnen de 14 dagen na ontdekking van het gebrek ingesteld worden maar maximaal ten laatste 6 maanden na levering of indienstelling van de installatie.
c) Gebeurlijke fouten moeten duidelijk omschreven en schriftelijk worden meegedeeld, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De klacht dient ook te verwijzen naar de factuur en/of bestelbon waarop deze klacht betrekking heeft.
d) Onze waarborg betreft alleen het vervangen van foutieve door de Vennootschap geleverde stukken.
Er kan uit hoofde van de waarborg geen schadevergoeding worden geëist; het recht op schadevergoeding ontstaat slechts indien een fout vanwege de Vennootschap is aangetoond op tegensprekelijke wijze.
Elke klacht, niet conformiteit of gebrek (dat gemeld werd conform de bepalingen in dit artikel) zal geen aanleiding geven tot inhouding of uitstel van betaling van de openstaande schulden.

9 – ASPECTEN TEN LASTE VAN DE MEDECONTRACTANT

Alle werken van burgerlijke bouwkunde :
o.a., maar niet beperkend, het maken en dichten van dak- en/of muurdoorgangen, de nodige beton-sokkels voor het plaatsen van filters, ventilatoren, silo’s enz.
- Het leveren en plaatsen van de elektrische kast en bekabeling voor de voeding van onze installaties ;
- Ontbrekende of slecht werkende afzuigkappen op bestaande machines ;
- Elektrische energie tijdens de montage ;
- Alle formaliteiten om de voorgestelde installatie in de bestaande exploitatievergunning te laten opnemen;
- De huur of het ter beschikking stellen van een heftruck en kraan nodig voor het lossen en monteren van zware onderdelen, evenals het huren of ter beschikking stellen van een lokaal voor opslag van ons montagemateriaal ;
- De verzekering voor de heftruck, kraan en hoogtewerker die door derden ter beschikking worden gesteld, evenals de verzekering van het montagemateriaal dat eigendom is van de Vennootschap;
- Extra kosten veroorzaakt door een moeilijke toegang tot de gebouwen of het niet klaar zijn van de burgerlijke werken ;
- Eventuele materialen voor het aansluiten van machines welke niet in onze aanbieding zijn opgenomen, worden als meerprijs aangerekend volgens de algemene catalogusprijs van de Vennootschap.
dit alles onverminderd uitdrukkelijke afwijking in de bestelling of bij aanvullende schriftelijke overeenkomst lopende de uitvoering.

10 – INBEDRIJFNAME

- De installatie mag slechts na goedkeuring van de Vennootschap in bedrijf worden genomen, anders vervalt de garantie.
- De medecontractant blijft onverminderd verantwoordelijk voor het gebruik van de afzuigkappen en lokale afzuiging op de machines.
- In het geval van overbelasting van de ventilatoren mag de bijstelling enkel door personeel van de Vennootschap worden verricht.
- Indien de elektrische kast en de bekabeling door de medecontractant worden geïnstalleerd, en de volgorde van de schakelingen niet volgens de richtlijnen van de Vennootschap worden uitgevoerd, is de medecontractant verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen.

11 – VERZEKERINGEN

a. Transportverzekering valt volledig ten laste van de medecontractant en wordt enkel afgesloten op uitdrukkelijk verzoek.
b. Wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid uitbating. Onze waarborglimieten zijn beperkt tot 1.000.000 EUR per schadegeval, lichamelijke en stoffelijke schade samengenomen.
c. Wat betreft de burgerlijke aansprakelijkheid na levering. Onze waarborglimieten, per schadegeval en per verzekeringsjaar, zijn beperkt tot 1.000.000 EUR lichamelijke en stoffelijke schade samengenomen.
d. Indien de medecontractant zou wensen dat de waarborgen hoger zouden zijn, dienen wij tenminste 14 dagen vóór de aanvang van de fabricatie of van de montage per aangetekend schrijven verwittigd te worden van de gewenste waarborgen. Anders verwerpen wij uitdrukkelijk alle schadeclaims welke hoger belopen dan de bovenvermelde bedragen. De kosten voor de gebeurlijke bijpremie vallen dan ten laste van de medecontractant.

12 – GARANTIE ALGEMEEN

Onze garantietermijn bedraagt 12 maand na inbedrijfname en bij normale werking. Deze termijn wordt herleid tot 6 maand bij continuwerk of drieploegenstelsel.
De garantie geldt enkel voor constructiefouten aan de door de Vennootschap geleverde materialen.
Slijtdelen in ventilatoren, cyclonen, sluizen of ingebouwd in leidingen en dergelijke zijn uitgesloten van elke garantie.
De productiezekerheid is eveneens uitdrukkelijk uitgesloten uit onze garantie; productieverlies kan dus niet op de Vennootschap worden verhaald, evenals enige andere schade die het gevolg is van een foutieve werking tijdens de garantieperiode.
GARANTIE VAN NIEUWE MACHINES EN ONDERDELEN EN VENTILATOREN
Wij garanderen de opdrachtgever alleen het correcte en goede mechanische functioneren van de complete machine binnen de hierna geformuleerde grenzen zonder de “vreemde elementen”, die aan onze machine aangebouwd zijn.
Deze garantie is voor de ventilatoren, die in normale condities werken en op de voorgegeven snelheid en temperatuur waarvoor de ventilator geselecteerd is. Altijd uitgesloten voor garantie zijn de gevolgen van slijtage en corrosie. Eveneens uitgesloten van garantie zijn interventies naar aanleiding van beschadigingen wegens achteloosheid, gebrek aan controle of gebrek aan onderhoud van de gebruiker.
Toegekende garanties op de kenmerken van ventilatoren
Controle en proeven
a) Er kunnen proeven uitgevoerd worden op verzoek van de opdrachtgever, in de faciliteiten van de Vennootschap en vóór de levering. In dit geval zijn de kosten ten laste van de koper.
b) In het geval van betwisting door de opdrachtgever van de prestaties van het materiaal na de levering, kan hij vragen dat er metingen uitgevoerd worden door de Vennootschap ter plaatse, voor zover het mogelijk is om uit te voeren tijdens de normale werking van de ventilator. In dat geval zijn de kosten ten laste van de opdrachtgever indien het bewijs geleverd wordt dat de voorgeschreven kenmerken van de ventilatoren wel degelijk gehaald worden binnen de hierna geformuleerde toleranties..
Debiet, rendement
De toegelaten toleranties zijn deze volgens de norm DIN 24166 cl. 2. De ventilator moet worden getest op de opening of zijn equivalente opening voor normale werking of op twee equivalente openingen die de equivalente opening voor normale werking omkaderen.
In bepaalde gevallen kan de Vennootschap kenmerken waarborgen die overeenstemmen met de ventilator op verschillende openingen. De toegelaten toleranties maken dan het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst met de koper. Ze zijn in principe ruimer dan deze opgelegd voor de opening tijdens normale werking.
Geluidsniveau van de ventilators
a) Voorwaarden
Het algemene geluidsniveau of de waarden in de verschillende octaven zijn het rekenkundige gemiddelde van de 7 meetpunten in het horizontale vlak gaande van de rotatie-as van de ventilator alleen geplaatst in een oneindig vrij veld. Deze bijzondere voorwaarden zijn immers de enige die we kunnen berekenen en bijgevolg waarborgen voor één enkele ventilator. Ze houden dus geen rekening met het weerkaatsingseffect van het geluid dat gemaakt wordt door de aandrijfmachine of door een storing stroomop- of stroomafwaarts (elleboogstuk- geperforeerde plaat- leischoep- afstelling- Venturi- verdeler- klep- brander - enz.).
b) Toleranties op onze garanties
De gegeven tolerantie werd vastgesteld op ±3 dB bovenop het gemiddelde algemene niveau, en op ±5 dB bovenop het niveau van de akoestische druk per octaafband van de ventilator die alleen functioneert op de opening die overeenstemt met zijn gewaarborgde ventilatiekenmerken.
De proeven voor de controle van de akoestische kenmerken gebeuren uitsluitend op kosten van de koper.

13 – GESCHILLENREGELING

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Kortrijk bevoegd, tenzij wij verkiezen het geschil voor te leggen aan een andere rechter.
Op alle overeenkomsten is enkel het Belgisch recht van toepassing.
In geval het om internationale koop gaat, is het Weens Koopverdrag van toepassing uitgesloten.

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om uw surfervaring makkelijker te maken.

We gebruiken analyse diensten en socialemediafuncties.