Beleidsverklaring Typhoon

Typhoon oefent een volledige waaier van activiteiten uit binnen de procesindustrie en waarbij de kennis van luchttechniek de core compententie is om een project uit te voeren: engineering, productie,  installatie en (aftersales-)service van installaties voor de procesindustrie.

Typhoon stelt veiligheid als prioriteit en waakt over alle welzijnsaspecten binnen zijn organisatie.  Geen enkele job/taak is zo belangrijk dat onveilig gewerkt mag worden !

Typhoon stelt de uitmuntende kwaliteit van alle geleverde producten en diensten als vanzelfsprekend.

Typhoon verbindt zich ertoe de nodige kennis en ervaring te borgen, er steeds voor te zorgen dat de relevante huidige wetgeving en normen worden nageleefd nodig om een continue verbetering na te streven, dit door opleiding, herhaaldelijke communicatie,…

Typhoon heeft een milieubeleid dat vastgelegd is. De milieubeleidsverklaring is een bijlage aan deze beleidsverklaring.

Als gevolg van het kenbaar maken, en het verduidelijken, van dit beleid aan onze medewerkers beogen wij:

  • de zorg voor de veiligheid en het welzijn van de werknemers en derden;
  • het voorkomen van elk ongeval en het melden van bijna-ongevallen;
  • het voorkomen van materiële schade;
  • het zoveel mogelijk beperken van milieuschade – zie ook in milieubeleidsverklaring.

De gedelegeerd bestuurders zijn hierin bijgestaan door het management van Typhoon en steunen in hoofde van hun autoriteit elke actie die ertoe bijdraagt hoger vermelde bedrijfsdoelstellingen te verwezenlijken.  Zij zullen dan ook alles in dienst stellen om dit beleid zo goed mogelijk in praktijk om te zetten.

De praktische verwezenlijking van dit beleid vereist een synergie, een dynamiek en een solidaire en collectieve inzet van zowel het management, het leidinggevend personeel als het voltallig uitvoerend personeel van Typhoon.

Via concrete doelstellingen, periodieke beoordelingen door het management en leidinggevenden, diverse relevante opleidingen, beoogt Typhoon de kwaliteit van zijn beleid zowel intern als extern continu te verbeteren door o.a. het uitvoeren, inplannen van opleidingen, sensibilisering, toolboxmeetings en werfinspecties.

Deze doelstelling is kenbaar gemaakt aan het personeel d.m.v. toolbox-meetings en/of rondschrijven.

De beleidsverklaring wordt  kenbaar gemaakt en besproken tijdens het onthaal van elke nieuw aangeworven medewerker.

Beveren-Leie, 31/10/2019

 

Frederic Bulcaen                 Kris Devidt

Gedelegeerd Bestuurders
 

Bijlage:

Milieubeleidsverklaring

Typhoon wenst zijn ecologische voetafdruk te beperken door de nodige maatregelen te nemen binnen de activiteiten, producten en diensten van de onderneming.

Typhoon verbindt zich er toe om te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Typhoon wenst zijn doelstellingen te bereiken door o.a. :

  • Papierverbruik te reduceren door minder te printen vooral door verdere digitalisering doorheen de onderneming;
  • CO²-emissies te reduceren, vooral bij verplaatsingen, door investeringen in het wagenpark;
  • stadswaterverbruik te beperken door het gebruik van regenwater op alle locaties waar geen drinkwater noodzakelijk is;
  • het voorkomen van vervuiling en bescherming van ecosystemen en biodiversiteit door beperkt gebruik van chemicaliën en gebruik van minder schadelijke chemicaliën;
  • het onderzoeken van het rendement van de luchttechnische installaties bij klanten en het stimuleren van het gebruik van energievriendelijke en duurzame systemen en componenten.

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om uw surfervaring makkelijker te maken.

We gebruiken analyse diensten en socialemediafuncties.